• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

O projekte

Tlačiť

 

 

Poľsko a Slovensko spoločný ekologický záujem.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko ? Slovenská republika a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Beskydy.

 

Hlavným cieľom projektu je propagácia, udržiavanie a rozvíjanie, už skôr vyvinutých, priamych cezhraničných kontaktov medzi samosprávami, a predovšetkým medzi obyvateľmi partnerských obcí Bziny a Wilkowice. V dôsledku tohto realizácia hlavného cieľa, v najbližšej budúcnosti prispeje k zlepšeniu výmený v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Všeobecným cieľom projektu je intezifikácia činnosti na styku dvoch kultúrne a historicky odlišných obcí, nachádzajúcich sa na území Poľska a Slovenska. Táto činnosť má uľahčiť spoločensko-kultúrnu výmenu a prispieť k tomu, že obyvatelia oboch regiónov plynule
a aktívne budú chcieť spoznávať turistické regióny v jednej aj v druhej obci. Všeobecný cieľ projektu je v plnom súlade s predpokladmi Priority 3. ? Podpora miestnych iniciatív Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko ? Slovenská republika 2007-2013.

Priamym cieľom projektu je sprístupnenie turistických, ekologických a kultúrnych hodnôt obce Wilkowice potrebám turistov, so špeciálnym zreteľom na zahraničných turistov ? slovenských. Chceme toto dosiahnuť prostredníctvom prípravy a exponovania jestvujúceho náučného chodníka vo wilkowickom parku. Vďaka realizácii projektu sa zlepší turistická infraštruktúra obce Wilkowice, položenej pri cezhraničnej poľsko-slovenskej ceste. Pre slovenských turistov vznikne možnosť príjemne a bezpečne tráviť voľný čas. Tieto aktivíty budú napomáhať, udržiavať a propagovať už existujúcu spoluprácu v prospech ďalšieho rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávania pomocou podporovania malého infraštrukturálneho projektu, ktorého cieľom je vytvorenie turistického produktu, akým bude wilkowický park a stále sprístupňovanie aj propagovanie jeho turistických a ekologických hodôt medzi turistmi z oboch krajín. Jedným z najdôležitejších cieľov realizácie projektu je tiež zlepšenie edukačnej ponuky pre deti a mládež z partnerskej obci. Vzhľadom na špecifiku obce Bziny, park vo Wilkowiciach bude jedným (najbližším v okolí) miestom, kde deti a mládež sa budú môcť zúčastňovať na lekciách prírodopisu v prirodzenom prostredí, čo bude možné vďaka projektu v ich rodnom jazyku.